SUBARU 499-286-2O-33 495-72O-98-2O
Subaru Sambar 12